VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

I. Obchodní podmínky – obecná ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi OSVČ Sandrou Selinge, se sídlem Vídeňská 846, Pohořelice 691 23, IČO: 06337180, a fyzickou osobou (dále jen „klientem“) účastnící se jógových akcí organizovaných Sandrou Selinger

1.2  Účastník je povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele služeb a  je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na akcích.

 

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušnou jógovou akci na webových stránkách www.jogavpoho.cz nebo https://sandra-selinger.reservio.com vyjadřuje klient svůj zájem zúčastnit se dané akce. Při odeslání formuláře dává klient svůj souhlas s obchodními podmínkami.

2.2 Rezervace jógové akce je závazná až po přijetí platby kurzovného, platbu je tedy účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení emailu potvrzující přihlášku, nejpozději tak, aby byla částka připsána na účet č. 187233778/0600 do 14 dnů po vytvoření rezervace.  Pokud není v den splatnosti platba připsána na účet, je klient vyzván k jejímu uhrazení prostřednictvím emailu. Pokud se tak nestane do dvou pracovních dnů, je přihláška automaticky stornována (odstoupení od smlouvy ze strany Sandry Selinger s okamžitým účinkem) a místo je nabídnuto náhradníkům. V případě naplnění kapacity jógové akce dříve než v den splatnosti kurzovného je třeba platbu provést dříve, a to na základě emailu ze strany Sandry Selinger, ve kterém bude klient informován o naplnění kapacity akce a je vyzván k platbě. Účastník uvádí do zprávy pro příjemce své jméno a typ akce, na kterou se hlásí (viz informace v emailu potvrzující rezervaci).

2.3 Odesláním platby za jógovou akci na základě emailu potvrzujícího rezervaci je přihláška oboustranně závazná (dochází k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá pravidlům stornovacích poplatků.

2.4 Storno podmínky:

Jestliže se účastník nemůže akce zúčastnit (a to z jakéhokoli důvodu) a platbu již provedl, je v prvé řadě povinen se z akce prostřednictvím emailu odhlásit. Pokud tak neučiní ani do dne zahájení akce, nemá nárok na vrácení ceny kurzovného (stoprocentní storno poplatek). Toto platí pro všechny pohybové akce pořádané Sandro Selinger.

Storno podmínky pro kurzy

Při odhlášení se 14 a více dnů před konáním kurzu je klientovi z kurzovné ho vráceno 50% částky.

Při odhlášení se 7 a méně dnů před konáním kurzu nárok na vrácení kurzovného zaniká. 

Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník dodá náhradníka, který se namísto něj zúčastní kurzu, případně náhradníka dodá Sandra Selinger. V případě odhlášení se z kurzu kdykoli po jeho zahájení kurzu klientovi zaniká nárok na vrácení jakékoli části kurzovného, a to i když klient nebyl přítomen ani na jedné lekci. Klient může v takovém případě za sebe poslat náhradníka, který za něj kurz dochodí.

Klient má možnost náhrady zameškané lekce (1 náhradní lekce u kurzů obsahujících 10 a méně lekcí, 2 náhradní lekce u kurzů obsahujících 10 a více lekcí). Náhradní lekci je možné absolvovat v jiné otevřené lekci, na které je volná kapacita a která probíhá souběžně s rezervovaným kurzem (nikoli po jeho skončení). Náhradní lekce nelze převádět do navazujících kurzů. V případě nedostavení se na náhradní lekci bez předchozí omluvy náhradní lekce propadá.

Storno podmínky pro semináře a workshopy

Při odhlášení se 7 a méně dnů před konáním semináře je platba nevratná (stoprocentní storno poplatek). Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník dodá náhradníka, který se namísto něj zúčastní semináře, případně náhradníka dodá Sandra Selinger. 

Z vážných zdravotních důvodů je ve výjimečných případech možné požádat o převod platby za seminář do nejbližšího možného termínu (v případě že u nově dohodnutého termínu je cena za seminář nižší než cena semináře aktuálního, přeplatek se klientovi nevrací), pokud je to umožněno Sandrou Selinger.

2.5 V případě vracení kurzovného či jeho části je částka ponížená o případný storno poplatek, do 14 dní od odhlášení je vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena.

2.6  V případě zrušení akce ze strany paní Selinger(platí u seminářů, otevřených lekcí a u vícedenních pobytů) bude klientovi buď nabídnut náhradní termín nebo vrácena celá částka převodem zpět na účet.

2.7 V případě zrušení akce ze strany paní Selinger (u kurzů platí tyto podmínky náhrad: 

  • v případě NEMOCI/INDISPOZICE LEKTORKY:
  • – přesun lekce/lekcí na nejbližší možný termín (stejný den a hodina)
  • v případě zrušení (části) kurzu z důvodu DŮSLEDKŮ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ (zákazu/omezení provozování sportovních činností):
  • – náhrada formou ONLINE LEKCÍ 
  • – výhoda této formy: lekci nezmeškáte, bude ještě TÝDEN po živém vysílání ponechána ke zhlédnutí 

 

III. Odpovědnost a povinnosti účastníka během konání jógových akcí

3.1 Pro odkládání svršků a věcí slouží místo výslovně určené lektorkou. Doklady a cennosti si klient bere s sebou do sálu, kde probíhá lekce. Za věci uložené v rozporu s těmito pravidly nepřebírá EH jakoukoli odpovědnost.

3.2 Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost, je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se cvičební akce. V případě jakýchkoli zdravotních potíží, které by nastaly v průběhu pohybového kurzu, účastník prohlašuje, že se cvičení účastní se souhlasem svého ošetřujícího lékaře a na svou vlastní zodpovědnost. Pokud by byl jeho stav v rozporu s návštěvou jógové akce, je povinen toto okamžitě oznámit lektorce a ihned ukončit využívání služeb.

Sandra Selinger není zodpovědná za jakékoli škody na zdraví, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, které si klient způsobí úmyslně, nedbáním pokynů lektorky, neopatrností či přeceněním své fyzické kondice. V případě účasti dítěte na akci rodič nebo zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá za zdravotní stav dítěte.

 

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Klient je povinen oznamovat paní Selinger jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

4.2 Sandra Selinger zasílá klientovi veškeré písemnosti týkající se konkrétní jógové akce na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

4.3 Sandra Selinger je oprávněna přechodně či trvale změnit rozsah služeb, vybavení sálu či adresu cvičebních prostor bez vlivu na ostatní podmínky, aniž by některá ze změn výrazněji zasáhla do průběhu konkrétního kurzu. Sandra Selinger si vyhrazuje právo ve výjimečných případech jednorázově zajistit náhradní prostory pro lekci probíhajícího kurzu z technických důvodů pronajímatelem předem neoznámených.

4.4 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023 
  2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby Reservio uvedené na adrese https://www.reservio.com/cs/vseobecne-podminky?_gl=1*dio1ex*_ga*MTQ0ODM1NTk2OC4xNjgwMzQ2Njcz*_ga_9GHQL8XHNK*MTY4MDM0ODY5Ny4yLjEuMTY4MDM0ODkzOS4yMi4wLjA.